Hibe & Teşvik

KOSGEB Destekleri

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve rekabet güçlerini artırmak, ekonomik gelişmelere entegre olabilmesi amacıyla Hibe ve Teşvik olarak verilen desteklerdir. Bu hibe ve teşvik belli prosedür ve şartları taşıyan, yazım detaylarında uzmanlık gerektiren iyi bir proje ile gerçekleşebilmektedir.

İşin ehli kişilerce yazılacak bir proje ile personel maaşlarınız, makine donanım harcamalarınız, seyahatleriniz, tasarım çalışmalarınız, eğitimleriniz, belge, test ve laboratuvar harcamalarınız yüzde yüz desteklenmektedir. Zamanın çok kıymetli olduğu günümüzde başarılı bir proje için İkaros&Partners projenizde başından sonuna kadar yanınızda olacaktır.

Text

A) İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaşma Destekleri

İşletme Geliştirme Destek Programı

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 60%
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 30.000 *
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 **
Tasarım Desteği 50.000
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000 ***
Belgelendirme Desteği 30.000 ***
Test ve Analiz Desteği 30.000 ****
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80.000 *****
Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000

* KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

** Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

*** TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler ve hizmetler %100 (yüz) oranında desteklenir.

**** TSE’den alınacak hizmetler destek üst limitleri dahilinde %100 (yüz) oranında desteklenir.

***** Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (onbeş) ilave edilir.

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

Proje Süresi En az 8
En Fazla 36 Ay
(+4) Ay
Destek Üst Limiti Geri Ödemesiz Destek - En fazla 300.000 TL
Geri Ödemeli Destek - En fazla 700.000 TL
Proje Destek Oranı  %60 (Desteğin %70’i geri ödemeli, %30’u geri ödemesiz destek olarak ödenir).
Personel desteği oranı, belirli limitler dahilinde geri ödemesiz %100’dür.

Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Gider Grubu Gider Adı Gidere Ait Destek Üst Limiti (TL)
Personel Giderleri Personel Giderleri 90.000
Teçhizat- Donanım Giderleri Donanım Giderleri 50.000
Yazılım Yazılım Giderleri 50.000
Hizmet Alımı Tanıtım Giderleri 100.000
Hizmet Alımı Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri 150.000
Hizmet Alımı Test / Analiz ve Belgelendirme Giderleri 100.000
Hizmet Alımı Diğer Hizmet Alım Giderleri 100.000

Proje Süresi: En az 8 ay, en fazla 24 ay

Destek Üst Limiti: 300.000 TL

Proje Destek Oranı*: % 70 Geri Ödemesiz,  % 30 Geri Ödemeli 

*Personel giderleri için destek oranı dikkate alınmaksızın; asgari geçim indirimi dâhil net asgari ücret tutarı temel girdi olmak üzere bu uygulama esaslarında belirlenen hesap yöntemi ve limitlere göre belirlenen tutar kadar geri ödemesiz destek sağlanır.

İşletmeler bu destekten sadece 1 (bir) kez yararlanabilir.

Programdan yararlanmak isteyen işletmelerin, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir.

İşletmenin başvuru tarihi itibarı ile Yurt İçi Marka Tescil Belgesi’ne sahip olması gerekir.

İşletmenin proje bütçesi, son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşmaması gerekir.

İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz.

Proje başvurusu en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

B) AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI DESTEK ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI
(%)
Kira Desteği Teknopark içi 30.000 75
Teknopark dışı 24.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği 150.000 75 *
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 300.000 75 *
Personel Gideri Desteği 150.000 100
Başlangıç Sermayesi Desteği 20.000 100
Proje Geliştirme Desteği Proje Danışmanlık Desteği 25.000  
Eğitim Desteği 10.000 75
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği 20.000  
Proje Tanıtım Desteği 5.000  
Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği 15.000  
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği 25.000  

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir

KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı

Bu destek programı kapsamında uygulanacak destek oranı % 60 olup; destek tutarının %70’i geri ödemeli ve %30’u geri ödemesiz olarak verilir. 
Destek Kalemleri Destek Oranları
a) Makine-teçhizat desteği * %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
b) Üretim hattı tasarım giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
c) Yazılım giderleri desteği * %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
ç) Personel gideri desteği %100 Geri ödemesiz
d) Eğitim ve danışmanlık desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli
e) Tanıtım ve pazarlama giderleri desteği %30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli

* Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına %15 ilave edilerek %45 olarak uygulanır. Geri ödemeli destek oranından aynı oran azaltılarak %55 olarak uygulanır

Desteklenecek Projeye ilişkin Süre, Üst Limit ve Destek Kalemleri

Destek Süresi: Yatırım Projesi Süresi: Azami 36 Ay

Destek Üst Limitleri: Düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 TL ve geri ödemesiz 300.000 TL olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 TL ve geri ödemesiz 1.500.000 TL olmak üzere toplam 5.000.000 TL’dir.

Başvuru Şartları:
1. (a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;
 • En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan
 • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
 • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
 • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
 • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;
 • a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,
 • b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,
 • c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,
 • d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması esastır

Stratejik Ürün Destek Programı

Destek Süresi: Yatırım proje süresi en az 8 (sekiz) ay en fazla 36 (otuz altı) ay olacak şekilde 4 (dört) ayın  tam katlarından oluşur.
Destek Üst Limitleri: Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti, geri ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL olmak üzere 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.
Destek Kalemleri Destek Oranları
a) Makine-teçhizat desteği * %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
b) Yazılım giderleri desteği * %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
c) Personel gideri desteği ** Geri ödemesiz
ç) Referans numune gideri desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)
d) Hizmet alımı desteği %60 (%30 Geri ödemesiz + %70 Geri Ödemeli)

* Yerli malı belgesi kapsamında alınması durumunda geri ödemesiz destek oranına % 15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda azaltılır.

** Personel giderleri için %60 destek oranı dikkate alınmaksızın; Uygulama Esaslarında belirtilen hesap yöntemine göre belirlenen tutarda geri ödemesiz destek sağlanır.

Başvuru Şartları:
 • 1. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan,
 • 2. Program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan veya tüm ortaklarının tüzel kişi olması halinde tüm ortakları program başvurusundan en az 1 (bir) yıl önce kurulmuş olan,
 • 3. Proje paydaşı/paydaşları ile işbirliği yaparak başvuran İşletmeler başvuru yapabilir.